بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ایاری، فردین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ابراهیمی اصل، سعیده [1] استادیار گروه نانو تکنولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • ابراهیم حبیبی، آزاده [1] دانشیار مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • ابراهیم حسینی، سید [3]
 • ابوالحسنی، مهدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ابوالحسن علوی، سید [1]
 • اجاق، سیدمهدی [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجتهد، هانیه سادات [1] کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه علوم تغذیه، تبریز، ایران
 • احتشامی، مهدخت سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • احسانی، محمدرضا [1]
 • احسانی، محمدرضا [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احسانی، محمد رضا [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • احسانی، محمد رضا [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احسانی، نگین [1] کارشناس ارشد گروه صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احساندوست، الهام [1] دانشجوی دکتری گروه زیست‌شناسی دریا، مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج‌فارس، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران
 • احمدی، شهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • احمدی، مینا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • احمدی، نادیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، کرج، ایران
 • احمدبیگی، امیرحسین [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • احمدزاده قویدل، ریحانه [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • احمدی کمازانی، ندا [1] دانش آموخته دکترای تخصصی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • احمدی کمازانی، ندا [1] عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • احمدی کمازانی، ندا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع غذایی، قزوین، ایران
 • اخوان سپهی، عباس [2]
 • ایرانمنش، یعقوب [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • ارجائی، زهرا [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 • ارجمند، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ایزد خواستی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • اژدری، عطااله [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
 • اسدی، سیده زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم و صنایع غذایی،تهران، ایران
 • اسدی، غلامحسن [2]
 • اسدی، غلامحسن [2] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسدی، غلامحسن [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، تهران، ایران
 • اسدی، غلامحسن [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسداللهی، سیمین [1]
 • اسد الله زاده، محمدجواد [1] استادیار واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • اسفندیاری، چنگیز [3]
 • اسکندری، سهیل [1] استادیار مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • اسکندری، هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اسلامیان، فریبا [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، امیرمهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه آمار زیستی و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، مشهد، ایران
 • اسماعیل زاده، حکیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • اسماعیل زاده، مهرناز [1]
 • اسماعیل زاده کناری، رضا [1] دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسماعیل زاده کناری، رضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اصغری بیرام، زینب [1]
 • اصغر خانی پور، علی [1]
 • اصلان زاده، مریم [1]
 • اصلان زاده، مریم [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • اعتمادی، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعرابی، اعظم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، گروه علوم و صنایع غذایی، شهرضا، ایران
 • اعرابی، اعظم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • اعرابی، اعظم [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • اعرابی، فریناز [1]
 • اعرابی، محمد حسین [1] دانشیار گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • اعلمی، مهران [1]
 • اعلمی، مهران [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار گروه تکنولوژی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] استادیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، نجمه [1] دانش آموخته گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • افسر، علی [1]
 • افشار، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افشاری، حامد [1]
 • اقدسی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • ایکانی، محمدحسن [1] دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، ایران
 • اکبری، حسین [1] استادیار گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • اکبری آدرگانی، بهروز [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، تهران، ایران
 • اکبری آدرگانی، بهروز [1] دانشیار مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • اکبری آدرگانی، بهروز [1] دانشیار مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • اکبرین، حسام‌الدین [1]
 • اکرمی، محمد جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • البرزی، مریم [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، آزمایشگاه سم شناسی کنترل غذا و دارو اهواز، اهواز، ایران
 • السادات کریمی، مریم [1]
 • الله میرزایی، حبیب [1]
 • الهامی راد، امیرحسین [1]
 • الهامی راد، امیرحسین [1] استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحدسبزوار، ایران
 • الهامی راد، امیرحسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • الهامی راد، امیرحسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • الهامی راد، امیرحسین [1] د انشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • الهامی‌راد، امیرحسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران
 • اله شکری، امن [1]
 • اله کوهدار، ولی [1]
 • اله نعمتی، نبی [1]
 • الوانی، شکوفه [1] کارشناس ارشد سم شناسی، آزمایشگاه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • امام جمعه، زهرا [2]
 • امام جمعه، زهرا [1] استاد دانشگاه تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، کرج، ایران
 • امام جمعه، زهرا [1] استاد گروه صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امامی فر، آریو [1] استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • امان اله نژاد، زینب [1] کارشناس ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امیری، سهیل [1] مربی دانشگاه غیرانتفاعی بهاران گرگان، گرگان، ایران
 • امیری، صدیقه [2]
 • امیری، صدیقه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه صنایع غذایی، باشگاه پژوهشگران جوان، یاسوج، ایران
 • امیری، مریم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، گروه مهندسی صنایع غذایی، قزوین، ایران
 • امیرآبادی، سپیده [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • امیری رفتنی، زینب [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • امیرساسان، رامین [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران
 • امینی، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • امین اخلاص، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • امین افشار، مهدی [5]
 • امین افشار، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران
 • امین لاری، محمود [1]
 • امین لاری، محمود [1] استاد دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، شیراز، ایران
 • انصاری، سارا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • انصاری اردلی، عبدالله [1] کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • انوار، سیدامیرعلی [1] استادیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • انوار، سیدامیرعلی [1] استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • انوار، سیدامیرعلی [1] استادیارگروه بهداشت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اهری، حامد [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اهری، حامد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اهری، حامد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • اهری، حامد [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • اهری، حامد [1] دانشیارگروه علوم ومهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اویسی، محمدرضا [1] استاد گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ب

 • باباخانی لشکان، آریا [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی گیلان، رشت، ایران
 • بابایی نامی، ونوشه [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بابائی، علی [1] همکار تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه، مشهد، ایران
 • بیات، سمیه [1]
 • بیات، هومان [1] دکترای داروسازی، شرکت داروسازی نیاک، گرگان، ایران
 • باجلان، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باخدا، حسین [1]
 • باخدا، حسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مکانیزاسیون کشاورزی، تهران، ایران
 • باخدا، حسین [1] استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بازیار، بهزاد [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بازیاری، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بازگیر، محسن [1] استادیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، مجتمع علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • باغبانباشی، مژده [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • باقری، هادی [1] دانش آموخته دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، هادی [1] دانش‌آموخته دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، هادی [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، هادی [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقری، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، هادی [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باقرپورگل، توحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران
 • باقر حبیبی نجفی، محمد [1]
 • باقری ششده، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • باقر میرعباسی، سید [1]
 • باهنر، علیرضا [1]
 • بختیاری، سعید [1] مربی گروه زراعت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • بدیعی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • بدیعی، فوژان [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • براتی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • برجیان بروجنی، ملیکا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برزگر، محسن [1]
 • برزگر، محسن [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • برمک، علیرضا [1] استادیار آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • برنجی، شیلا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین -پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بصیری، علیرضا [5]
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار پژوهشکده صنایع شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، تهران، ایران
 • بصیری، علیرضا [1] استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی، تهران، ایران
 • بغلانی، فواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • بکران، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • بیگی، فرحناز [1]
 • بیگمی، مریم [1] دکتری بهداشت مواد غذایی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بیگ محمدی، زهرا [1]
 • بیگ محمدی، فرانک [1]
 • بلالی، غلامرضا [1]
 • بلوریان، مه گل [1] کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
 • بهارلویی، فاطمه [1] کارشناس گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • بهرامی، محمد عرفان [1] دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهرامی، محمد عرفان [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهرامی، محمد عرفان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • بهرامی، مریم [1]
 • بهرامیان، فاطمه [1]
 • بهزاد، معصومه [1] کارشناس گروه کنترل دارو وغذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • بهفر، سمیه [1]
 • بهفر، عبدالعظیم [1] استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • بهمدی، هما [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، تهران، ایران
 • بهمنی، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

پ

 • پایداری، سعید [1] کارشناس ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پازوکی، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • پازوکی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • پاشایی، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاشازاده، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، تهران، ایران
 • پاشائی، نادیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پاوئی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • پیراوی ونک، زهرا [1]
 • پیراوی ونک، زهرا [1] دانشیار پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • پیراوی ونک، زهرا [1] عضو هیات علمی پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد، کرج، ایران
 • پیراوی ونک، زهرا [1] استادیار پژوهشکده غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • پیراوی ونک، زهرا [1] استادیار گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • پردلی، حمیدرضا [1]
 • پیری قشلاقی، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پریور، کاظم [1]
 • پیرو موسوی، سیده فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران
 • پزشکی نجف آبادی، اکرم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پژوم شریعتی، فرشید [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پهلوانزاده، حسن [1]
 • پویامنش، زهرا [1] دانش آموخته دکتری زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پوراحمد، رضوان [3]
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین ، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین– پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] دانشیار گروه صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • پوربابایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
 • پوربهمن، نازنین [1]
 • پورسیف اله، اعظم [1] کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پورعابدین، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • پورعباسقلی، زهرا [1] کارشناس ارشد گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، ، ایران
 • پورفلاح، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • پورفلاطون، شبنم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • پورمحمدی، کیانا [1] استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه فسا، فارس، ایران
 • پورمیر، سید یوسف [1] کارشناس ارشد صنایع غذایی، کارخانه کنسانتره مرکبات رامسر، رامسر، ایران
 • پورنامداری، الهام [1] استادیارگروه شیمی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ت

ج

 • جابری پور، صنم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • جانی، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جیرسرایی، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • جعفری، ژامک [1]
 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان،
 • جعفری، سید مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • جعفری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفریان، پریسا [1]
 • جعفریان، پریسا [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • جعفر نژاد، احمد [1] استادیار ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران
 • جلیلی، فرشید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جمالی فر، حسین [1]
 • جمشیدی، مریم [1]
 • جمشیدیان، مجید [1]
 • جنت، بهروز [1] دانشیار مرکز تحقیقات حلال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • جهادی، مهشید [3] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • جهادی، مهشید [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • جهانبازی گوجانی، حسن [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • جهان میهن، کلثوم [1] دانش آموخته رشته صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • جوادی، افشین [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • جوادی، افشین [1] دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • جوانمرد، مجید [1]
 • جوانمردی، فردین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • جوکی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، سبزوار، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی خوزستان، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • جوینده، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران

چ

ح

خ

 • خادمی، سعیده [1] استادیار گروه زیست شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خاکسار، رامین [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • خالصی، محمدکاظم [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران
 • خالقان، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خانی، محمدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خانی پور، علی اصغر [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • خانلری، فروغ [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • خجاره، لیلا [1]
 • خداییان چگنی، فرامرز [1] استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خداخانی، سارا [1]
 • خداکرمی، وحید [1]
 • خدائیان چگنی، فرامرز [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خراسانی، مونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪس، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
 • خرسند منش، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خیروری، ثریا [1] استادیار گروه تغذیه در جامعه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران
 • خزایی، جواد [1] دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خسروی، الهام [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خسروی، یزدان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، شهرکرد، ایران
 • خسروی دارانی، کیانوش [1] استاد گروه تحقیقات صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خسروی دارانی، کیانوش [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات صنایع غذایی، تهران، ایران
 • خسروی زنجانی، محمد علی [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • خشنودی نیا، سارا [1] دانشجوی دکترای بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خضرایی، مرضیه [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • خمیری، مرتضی [2]
 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گلستان، ایران
 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • خمیری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خورشیدپور، بیژن [1] مربی گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • خورشیدپور، بیژن [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • خوش اخلاق، شهره [1] دانش آموخته کارشناسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

د

 • دادفرنیا، شایسته [1]
 • دارایی، امیر [1]
 • دارائی گرمه خانی، امیر [1] استادیار، گروه مهندسی ‌علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • دانائی، الهام [1] استادیار گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • دانش، عرفان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی خوزستان، ایران
 • دانش، عرفان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دام و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • دانشیان، جهانفر [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • دانش پور، گولن [1]
 • داودی، میترا [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، دانشکده مهندسی کشاورزی، گروه مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • داوودی، محمدحسین [1]
 • دباغ، نیلو [1]
 • دباغ مقدم، آراسب [1]
 • دباغ مقدم، آراسب [1] عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 • دیدار، زهره [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • دیدار، زهره [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • دریایی، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • درگاهی، رزا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان، ایران
 • دستغیب بهشتی، محمد کاظم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • دلاوری امرئی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • دلخوش، بابک [2]
 • دلخوش، بابک [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • دلخوش، بابک [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران
 • دلخوش، بابک [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دلخوش، بابک [1] استادیار گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دلیری، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • دلوی، محسن [1]
 • دین پناه، غلامرضا [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • دهقان، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • دهقانی، نفیسه [1]
 • دهقان خلیلی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

ذ

 • ذبیحی، فاطمه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، گروه مهندسی شیمی، آمل، ایران
 • ذوقی، آلاله [1] دانش آموخته دکتری گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ر

ز

 • زارع، پیمان [1] استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تبریز، ایران
 • زارع، داوود [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • زارع گشتی، قربان زارع گشتی [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • زجاجی، مهدی [1] کارشناس پژوهشی آزمایشگاه صنایع غذایی مجتمع آزمایشگاهی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زراعت کیش، سید یعقوب [1] استادیار اقتصاد کشاورزی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زربخش، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • زرگری، کاوه [1]
 • زمانی، عباسعلی [1] استادیار شیمی تجزیه، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • زمانی زاده، حمید رضا [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زمانی هرگلانی، فریبا [1]
 • زمانی هرگلانی، فریبا [1] استادیار مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زمردی، شهین [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران
 • زینال زاده، الناز [1]
 • زینال زاده، الناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • زینت بخش، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، واحد سواد کوه، دانشگاه آزاد اسلامی و رییس گروه هماهنگی استانداردهای بین المللی کدکس مواد غذایی ایران، سازمان ملی استاندارد، کرج، ایران
 • زندی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • زند رجبی، حدیثه [1] دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینلی، مونا [1] استادیار گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

س

ش

 • شافعی، مریم [1]
 • شاکریان، امیر [1]
 • شاهی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمد حسن [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاهسونی مجرد، لیدا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاهسونی مجرد، لیدا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاهوردی، افسانه [1]
 • شیخ زاده، شقایق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیخ قاسمی، َشهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی،گروه علوم و صنایع غذایی، آمل، ایران
 • شیرانی راد، امیر حسین [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 • شیرعلی پور، روح الله [1] دکتری تخصصی شیمی تجزیه، مرکز تحقیقات ارزیابی ایمنی در فرآورده های غذایی و دارویی کشور، اهواز، ایران
 • شریفان، انوشه [5]
 • شریفان، انوشه [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریفان، انوشه [2] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریفان، انوشه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • شریفان، انوشه [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریفان، انوشه [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریف زادگان، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه باغبانی، تهران، ایران
 • شریف زاده، غلامرضا [1] استادیار اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، بیرجند، ایران
 • شعیبی، شهرام [1]
 • شعبانی، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شعبانی، جهانبخش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانی، شاهرخ [2]
 • شعبانی، شاهرخ [1] شاهرخ شعبانی
 • شعبانی، شاهرخ [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • شعبانی، شاهرخ [1] مربی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانی - مهدی زجاجی، شاهرخ [1]
 • شکری، تیمور [1] کارشناس ارشد پژوهشکده غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • شکری، سیمین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • شکرانه، نادیا [1]
 • شکرانه، نادیا [1] کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهاب لواسانی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین -پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهبازی خواه، پرویز [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، تهران، ایران
 • شهیدی، سید احمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت ا… آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • شهیدی، سید احمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • شهیدی، فخری [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شهیدی، فخری [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شهدایی، سیدمحمدرضا [1] دکترای داروسازی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شهریاری، شهلا [1] دانشیار گروه مهندسی شیمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شهریاری، َشهلا [1] دانشیار گروه مهندسی شیمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • شهراز، فرزانه [1] کارشناس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • شهرستانی، مرتضی [1]
 • شواخی، فروغ [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، بخش تحقیقات صنایع غذایی، کرج، ایران
 • شواخی، فروغ [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ص

 • صابری، نسرین [1]
 • صادقی، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • صادقی، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • صادقی، طاهره [1]
 • صادقی، عاطفه [1]
 • صادقی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب ع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی، فرهاد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • صادقی، نفیسه [1] دانشیار گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • صادقی، هانیه [1]
 • صادقیان، علیرضا [1] استادیار گروه فرآ وری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • صادقیان، غلامحسین [1]
 • صادقی سروستانی، وحید [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس، شیراز، ایران
 • صادقی ماهونک، علیرضا [2]
 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • صادقی ماهونک، علیرضا [2] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی ماهونک، علیرضا [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صادقی ماهونک، علیزضا [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صارمی، سام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صالحی، فاطمه [1] عضو گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری غذایی، جهاد دانشگاهی، خراسان رضوی، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه همدان ، بوعلی سینا، ایران
 • صالحی، فخرالدین [2] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] استادیار گروه مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صالحی، فخرالدین [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • صالحی فر، مانیا [3]
 • صالحی فر، مانیا [1] استادیار گروه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪس، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
 • صالحی فر، مانیا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالحی فر، مانیا [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صباغی، حسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صباغ پور، سمیرا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • صحرائی، فایزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صداقت، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • صداقت بروجنی، لیلا [1] داانشجوی دکترا گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صراف، امیرحسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صفری، ابراهیم [1] استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک، تبریز، ایران
 • صفری، رضا [2]
 • صفریان، محمد [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی تغذیه، مشهد، ایران
 • صمیعی، بیتا [1]

ض

ط

 • طاهریان، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • طاهرپور، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و تکنولوژی صنایع غذایی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • طاهری تهرانی، رضا [1]
 • طاهری زاده، مژگان [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • طاهری گراوند، امین [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • طبیبی آذر، مهناز [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • طبیب زاده قمصری، زهرا [1]
 • طریقت اسفنجانی، علی [1] استادیار گروه بیوشیمی و رژیم درمانی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • طلوعی، هانیه [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، معاونت دانشجویی علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • طورچی، مهدیس [1] دانش آموخته کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طوماری، ایرج [1] کارشناس آزمایشگاه مجتمع آزمایشگاهی رازی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ع

 • عابدی، الهه [1] استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه فسا، فارس، ایران
 • عارف حسینی، سید رفیع [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه علوم و صنایع غذایی، تبریز، ایران
 • عارف حسینی، سید رفیع [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • عبادی دهاقانی، حسن [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
 • عباسی، سعید [1]
 • عباسی، سلیمان [1] دانشیار آزمایشگاه کلوئیدهای غذایی و رئولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • عباسی، سلیمان [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • عباسی، هاجر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • عباسی، هاجر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • عباسی، هاجر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • عبدی، خسرو [1] استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران
 • عبدالرحیمی، شیوا [1] دانش‌آموخته دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • عبدالعلی زاده، احسان [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین‌های کشاورزی، تاکستان، ایران
 • عبدالعلی زاده، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • عبدالهی، آتوسا [1]
 • عبداله زاده، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبدوسی، وحید [1]
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه باغبانی، تهران، ایران
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار گروه علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزتی، سیده طیبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزت پناه، حمید [6]
 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار گروه تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • عزیزی، اصلان [1] دانشیارمؤسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی صنایع غذایی، وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران
 • عزیزی، رضا [1]
 • عزیزیان شرمه، امید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیتوشیمی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • عزیزبیگی، کمال [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سنندج، ایران
 • عزیزخانی، مریم [1] استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، مازندران، ایران
 • عزیزی خصال، مونا [1]
 • عزیزی نژاد، رضا [2]
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، تهران، ایران
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزیزی‌نژاد، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران
 • عیسی زاده رازلیقی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عسکری، بیژن [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران
 • عسگری، ‍‍‍‍‍‍بریناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عشرت آبادی، پروین [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، کرج، ایران
 • عشقی، شهره [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، مشهد، ایران
 • عطایی، داوود [1]
 • عطار، حسین [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عطای صالحی، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • عطایی صالحی، اسماعیل [1]
 • عظیمی، محمد [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران
 • علامه، آمنه [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • علیپور نجمی، محمد [1]
 • علیجانی، فرزاد [1]
 • علی خسروی زنجانی، محمد [1]
 • علیرضا صادقی ماهونک، علیرضا [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران
 • علی قاسمی، ایوب [1]
 • علی گودرزی، محمد [1]
 • علیمی، مزدک [3]
 • علیمی، مزدک [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، مازندران، ایران
 • علیمی، مزدک [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • علیمی، مزدک [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • علوی، سید ابوالحسن [1] گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علویان، راحله [1]
 • عمادزاده، بهاره [1] استادیار گروه نانوفناوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • عین افشار، سودابه [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خراسان رضوی، ایران
 • عیوض زاده، اورنگ [1]
 • عیوض‌زاده، اورنگ [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، دانشکده مهندسی کشاورزی، گروه مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • عوض صوفیان، عبدالستار [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

غ

 • غیاثی طرزی، بابک [8]
 • غیاثی طرزی، بابک [2] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،
 • غیاثی طرزی، بابک [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • غیاثی طرزی، بابک [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [2] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] دانشیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غیاثی طرزی، بابک [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غفاری، سحر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
 • غفوری، فرزانه سادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غفوریان، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامی، محمد [1] دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • غلامی پرشکوهی، محمد [1]
 • غلامی پرشکوهی، محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین‌های کشاورزی، تاکستان، ایران
 • غلامی پرشکوهی، محمد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشیار واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • غلامی پرشکوهی، محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان، ایران
 • غلامپور عزیزی، عیسی [1]
 • غلامحسین پور، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • غلام سقائی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ف

 • فاضل، محمد [2] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فاضل، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فاضل، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فاطمیان، حامد [2]
 • فامیل مومن، رضا [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • فانی، سیدرضا [1] کارشناس ارشد بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، یزد، ایران
 • فانی، سید رضا [1] استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • فانی، سید رضا [1] کارشناس، بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، ایران
 • فتاحی مقدم، جواد [1] جواد فتاحیمقدمc
 • فتحی آذر، مریم [2]
 • فتح الهی، عیسی [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • فتحی زاده، الناز [1] کارشناس ارشد صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبیولوژی کنترل غذا و دارو اهواز، اهواز، ایران
 • فخاری، شنتیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فخری، امید [1] دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فخیم هاشمی، نیما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • فدایی نوغانی، وجیهه [1]
 • فدایی نوغانی، وجیهه [1] استادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
 • فدائی، سحر [1]
 • فدائی نوغانی، وجیهه [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فراهانی، غزاله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • فراهانیان، زینب [1]
 • فرجی، دلنیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • فرجی، محمد [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، کرج، ایران
 • فرجی، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فرحناکی، عسگر [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فرحناکی، عسگر [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فرخی، علیرضا [1]
 • فرید، مهستی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فردوسی، نیکتا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • فرزبود، پوریا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • فرشی، یاشار [1] دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فرقانی، زهرا [1] دانش‌آموخته‌کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فرقانی، محمد [1]
 • فرهادیان، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرهادی چیتگر، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرهوش، رضا [1] اﺳﺘﺎد دانشگاه فردوسی مشهد، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، مشهد، ایران
 • فروغی، مرجان [1]
 • فصیحی، هادی [1] دکتری بیوشیمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و گروه گیاهان دارویی و معطر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی جهاد کشاورزی، همدان، ایران
 • فضیلتی، محمد [1] دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه بیوشیمی، تهران، ایران
 • فلاح پور، مسعود [1] استادیار بخش بیوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • فلسفی، سید رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فهیمی، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • فهیم دانش، مریم [1]
 • فهیم دانش، مریم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • فهیم دانش، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فهیم دانش، مریم [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فهیم دانش، مریم [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ق

 • قادری قهفرخی، مریم [1]
 • قادرمزی، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسمی، جهانبخش [1]
 • قاسمی، عبدالعظیم [1]
 • قاسمی، علی [1] مربی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • قاسمی، محمدرضا [1]
 • قاسمی، هاجر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • قاسم بگلو، ندا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • قاسمیه، رحیم [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قاضی، زهره [1] مدرس گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی دختران نیشابور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی، ایران
 • قیامی راد، مهدی [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • قانع، مسعود [1] استادیا ر گروه میکروبیولوژی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
 • قائم پناه، مهنام [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قائنی، منصوره [1] استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • قجربیگی، پیمان [1] استادیار بهداشت مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 • قجربیگی، پیمان [1] استادیار گروه تغذیه و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • قجقی، فریبرز [1] استادیار گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران
 • قدیری معصوم، محتبی [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [7]
 • قراچورلو، مریم [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [1] دانشیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [2] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [2] دانشیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قراچورلو، مریم [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قرآنی، بهروز [1] استادیار گروه نانوفناوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • قربانی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، گروه صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • قربانی، محمد [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گلستان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، محمد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • قربانی حسن سرایی، آزاده [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت ا… آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • قره بگلو، پوریا [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، گروه علوم و صنایع غذایی، سراب، ایران
 • قره ئی، مریم [1] کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قضایی، شیواالسادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قطبی، معصومه [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • قلعه موسیانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین– پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • قنبرزاده، بابک [1]
 • قوامی، مهرداد [5]
 • قوامی، مهرداد [1] استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قوامی، مهرداد [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ک

 • کابوسی، حامی [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • کارخانه، لیلا [1]
 • کارگر، محمد [1]
 • کارمند، محمد [1]
 • کاشانی، مهدی [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [2] استاد گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [2] دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [2] دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [2] استاد دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] استاد گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشانی نژاد، مهدی [1] دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاشف، مجید [1] استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • کاشف، مجید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • کاظمی، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • کاظمی، محی الدین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کیانی، حسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کبارفرد، فرزاد [1]
 • کبریتی، منیر [1]
 • کدخدایی، رسول [1] دانشیار گروه نانوفناوری موادغذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • کدیور، شیدا [1]
 • کرامت، جواد [2]
 • کرامت، جواد [1] دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، اصفهان، ایران
 • کرامت، جواد [3] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کرامت، جواد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کرباسی، احمد [1]
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کرمی، زهره [2]
 • کرمی، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • کریم، مهری [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، خاطره [2]
 • کریمی، کاظم [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، شرکت فرآورده‌های گوشتی تهران (سولیکو)، تهران
 • کریمی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • کریمی، معصومه [1] دانش آموخته مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس، شیراز، ایران
 • کرمانی، علی ماشاء الله [1] استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، ایران
 • کریمیان، حمیده [1]
 • کریم نژاد، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کسائی، زهرا [1] عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • کسری کرمانشاهی، روحا [1] استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • کشاورزی پور، مینا [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کشاورز هدایتی، علی اکبر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • کشاورز هدایتی، علی اکبر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم و صنایع غذایی، گرگان، ایران
 • کلاته سیفری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کلانتری، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • کلباسی اشتری، احمد [1]
 • کلباسی اشتری، احمد [1] دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • کمالی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • کمالی، کوروش [1] استادیار گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • کمالی دلجو، افسانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • کمالی روستا، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، گروه علوم وصنایع غذایی، تهران، ایران
 • کمالی روستا، لیلا [1] دانش آموخته دکتری دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کمالی‌روستا، لیلا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران
 • کمائی، ژیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کنعانی نژاد، مریم [1]
 • کوچکی، آرش [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کوچکی، آرش [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کوشا، سهیلا [1]
 • کوهستانی، بهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • کوهستان اسکندری، سهراب [1] مربی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کوهی کمالی، سارا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گ

 • گیاهی، الهام [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • گیاه چی، شادی [1]
 • گائینی، عباسعلی [1] استاد دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
 • گرایلی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد و مسئول آزمایشگاه، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گرامی، عباس [5]
 • گرامی، عباس [1] استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گرامی، عباس [1] دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
 • گرامی، عباس [1] دانشیار دانشگاه تهران، گروه آمار و ریاضی، تهران، ایران
 • گرامی، عباس [1] دانشیار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گراوند، فرهاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گلی، سیدامیرحسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • گلی، سید امیر حسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • گلستان، لیلا [1] استادیار گروه صنایع غذایی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • گلستانی، مژده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • گلشنی، نگار [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گلمکانی، محمد تقی [1] استادیار دانشگاه شیراز، گروه علوم و صنایع غذایی، شیراز، ایران
 • گلمکانی، محمد تقی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • گلی موحد، غلامعلی [1] مربی گروه پژوهشی فرآوری غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • گنجه، محمد [1] دانشجوی دکترای مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • گنجی وطن، بنیامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران
 • گیویان راد، محمد هادی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیمی تجزیه، ایران
 • گواهی، عباس [1] دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • گودرزی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گودرزی، مصطفی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گودرزی، مصطفی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • گوشکی، بهنام [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه ماشین های کشاورزی، تاکستان، ایران

ل

م

ن

 • ناجی، محمد هادی [1] دانشجوی دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نادری، بهناز [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ناصحی، بهزاد [1] دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه پیام نور، ایران
 • نیاکوثری، مهرداد [1]
 • نائینی، محمد رضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم، قم، ایران
 • نجفی، علی [1]
 • نجفیان، گودرز [1] دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران
 • نجف زاده، محمود [1] عضو گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری غذایی، جهاد دانشگاهی، خراسان رضوی، ایران
 • نحوی، ایرج [1] استاد میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصیری، علیرضا [1] استادیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • نصرآبادی، محمد اسماعیل [1] مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی دختران نیشابور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان خراسان رضوی، ایران
 • نصیری زاده، نوید [1] استادیار گروه صنایع غذایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • نصیری فر، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • نظری، زهرا [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظریان قیروزآبادی، فرهاد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • نظربخش، ونوس [1]
 • نعمتی، محبوب [1] استاد گروه کنترل غذا و دارو، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • نعمتی، محسن [1] همکار تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه، مشهد، ایران
 • نعمت اللهی، فرشته [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه شیمی، تهران، ایران
 • نعمت اللهی، فرشته [1] استادیار گروه شیمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • نعمت الهی، فرشته [1] استادیار دانشکده شیمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعمت الهی، فرشته [1] استادیار گروه شیمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیک بخت، حجت الله [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • نیک خواه عشقی، مهسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیک ذات، الناز [1] دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • نیکوپور، هوشنگ [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه علوم و صنایع غذایی،تهران، ایران
 • نیکوپور، هوشنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیلوفری، عبدالله [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهاباد، ایران
 • نماینده، سحر [1] دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه تهران، هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی آبا، تهران، ایران
 • نمدی پور، عباس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نهار دانی، منیره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1]
 • نواب دانشمند، فریناز [1]
 • نوری، شیما [1]
 • نوری توپکانلو، حماد [1] دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
 • نورمحمدی، الهام [1] دانش‌آموخته دکتری گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نوشیروانی، نوشین [1] استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

و

ه

 • هادی گیویان راد، محمد [3]
 • هاشمی، سیدعلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هاشمی، سید محمد باقر [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • هاشمی پور رفسنجانی، حسن [1] دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کرمان، ایران
 • هاشمی تولون، سید حمید [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، معاونت دانشجویی علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • هاشمی خبره، عالیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران
 • هاشمی روان، مهناز [2]
 • هاشمی روان، مهناز [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد پیشوا - ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هاشمی روان، مهناز [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
 • هدایتی فرد، مسعود [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • هرزندی، ناصر [1] استادیار میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • همایونی راد، حمیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • همایونی راد، عزیز [1] استادیار تکنولوژی مواد غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • همایونی راد، عزیز [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • همدمی، ناصر [1]
 • همیشه کار، حامد [1] دانشیار مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • هنرور، مسعود [5]
 • هنرور، مسعود [1] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،
 • هنرور، مسعود [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هنرور، مسعود [2] استادیار دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هنرور، مسعود [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران،
 • هنرور، مسعود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هنرور، مسعود [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • هنرور، مسعود [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران
 • هوشمندی، سوسن [1] عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

ی